KLAUZULA INFORMACYJNA – O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – Iwonicz-Zdrój

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju

ul. Aleja Leśna 2 c 38 -440 Iwonicz-Zdrój w skład którego wchodzi :

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwoniczu-Zdroju ul. Karola i Józefa 1 tel. 13 43 506-85

e- mail: biblioteka@iwonicz-zdroj.pl

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem GOK za pomocą adresu: gok@iwonicz-zdroj.pl lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adresu:beata.knap@iwonicz-zdroj.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) pesel;

c) adres zamieszkania;

d) nr telefonu;

e) adres e-mail;

f) karty bibliotecznej;

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwoniczu-Zdroju

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 3 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 3 lat od daty upływu ważności karty.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwoniczu-Zdroju Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju