RODO

INFROMACJA
dla klientów i kontrahentów
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego potocznie i powszechnie RODO, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju z siedzibą 38-440 Iwonicz-Zdrój , ul. Aleja Leśna 2c informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju z siedzibą 38-440 Iwonicz-Zdrój , ul. Aleja Leśna 2c, zwane dalej GOK.

2. Z osobą pełniącą w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres GOK lub poprzez e-mail: kontakt@netmol.pl .

3. Dane osobowe podawane są do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju w następujących przypadkach:
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju  w celu:
– podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy umowy między Państwem a GOK w związku prowadzoną przez GOK działalnością;
– realizowania działań statutowych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju  wymagających podania danych osobowych;
– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju ;
– marketingu i promocji działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju;
– działań informacyjnych i archiwizacyjnych;
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:
– marketingu bezpośredniego usług własnych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju;
– marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju;
– innych działań Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju, w ramach których przedmiotowa zgoda jest wymagana.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie ręcznej oraz elektronicznej.
6. Państwa dane osobowe są przechowywane:
– przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania;
– przez okres, na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej;
– przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów
dotyczących działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju .

7. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem:
– organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;
– podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z
uwagi na realizację działań Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju.

8. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych;
– prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa
przypadkach;
– prawo od żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej;
– prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.
10. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju .
11. W przypadku domniemanego naruszenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Pobierz plik w PDF.
.