ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ “WCZASOWICZ” W IWONICZU-ZDROJU

PROCEDURA I ZASADY POSTĘPOWANIA

w sali widowiskowo-kinowej „Wczasowicz” Gminnego Ośrodka Kultury

w Iwoniczu- Zdroju

w reżimie sanitarnym od dnia 29.06.2020 r.

 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku Sali widowiskowo-kinowej „Wczasowicz”

  zobowiązani są do każdorazowej dezynfekcji rąk.

 2. Osoby wchodzące do budynku sali widowiskowo-kinowej „Wczasowicz” zobowiązane

  są do osłaniania nosa i ust.

 3. Pracownik GOK zachowuje prawo do niewpuszczenia na teren obiektu osoby

  niestosującej się do wytycznych lub noszących znamiona choroby.

 4. Na terenie całego obiektu obowiązuje utrzymanie dystansu społecznego wynoszącego

  2 metry.

 1. Zaleca się zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania

  i kasłania.

 2. Ramowe wytyczne i skrótowe instrukcje poszczególnych działań zostaną umieszczone

  w widocznych miejscach przed salą, w toaletach w ciągu komunikacyjnym.

 3. GOK udostępnia najwyżej 50 % dostępnych miejsc siedzących na sali kinowej.

 4. Bilety sprzedawane są pojedynczo z zachowanie dystansu na sali widowiskowej

 5. Prawo do zakupu biletu na miejsca bez zachowania dystansu posiadają

  * rodzice dzieci do lat 13

  * osoby zamieszkujące razem

  * opiekunowie osoby niepełnosprawnej

 6. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe, na wypadek stwierdzenia

  u któregoś z widzów zakażenia COVID -19 Dane zbierane są w celu poinformowania

  o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

 7. Pracownicy GOK zobowiązani są:

  * przekazywać bieżące informacje o wytycznych, zasadach poruszania się po obiekcie

  * prowadzić obserwację widzów w celu wychwycenia ewentualnych zmian chorobowych

  * dbać o wietrzenie pomieszczenia

  * nie dopuścić do uczestnictwa osób z oznakami choroby

 8. Dyrektor GOK zachowuje prawo do natychmiastowego zawieszenia wszystkich lub

  wskazanych form działalność w przypadku :

  * zwiększenia ilości zachorowań

  * braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych

  * stwierdzenia możliwości wzrostu ryzyka wynikającego z niestosowania się do

  wytycznych osób biorących udział w uruchomionych działaniach

  * powstania ryzyka zachorowań w instytucji

  * innych zjawisk, które mogą wpłynąć na wzrost zachorowań

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

W przypadku uczestnik koncertu, seansu kinowego u którego stwierdzono podejrzenie

zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie odizolowany

i o zaistniałej sytuacji zawiadamia się Stację Sanitarno Epidemiologicznej w Krośnie.

Fakt ten niezwłocznie zgłasza się do odpowiednich służb i sporządza się listę osób które

które w tym samym czasie przebywały z osobą podejrzaną o zakażenie. Określa się obszar

po którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia i poddaje się go gruntownemu

sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty,itp.).

Uwagi końcowe .

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Wszyscy, których procedura dotyczy obowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania. ( w tym wynajmujących salę widowiskowo- kinową „Wczasowicz”)
 4. Procedury mogą ulec aktualizacji.